ЗА НАС
marpol

Служба по трудова медицина

Служба по трудова медицина към "Марпол" ООД, с удостоверение №413/ 26.06.2009г. на Министерство на здравеопазването, консултира своите клиенти в сферата на здравословни и безопасни условия на труд от 2001 година. Дългогодишният опит ни позволи да изградим трайни професионални отношения с редица големи български и международни фирми на територията на страната.

Служба по трудова медицина "Марпол" има за цел да помогне на работодателите в България да осигурят здравословни и безопасни условия на труд за своите служители.

Служба по трудова медицина "Марпол" предлага пълен пакет от услуги, от които се нуждаят нашите клиенти при изпълнение на техните задължения във връзка със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Нашата упорита и професионална работа позволява на клиентите ни да виждат в наше лице един доказан и надежден партньор.

УСЛУГИ

Като лицензирана Служба по трудова медицина, ние изготвяме подробна оценка на риска на работните места, съгласно изискванията на Наредба №3 и организираме задължителните профилактични медицински прегледи.

Дейността на Служба по трудова медицина "Марпол" включва още изготвяне на пълен пакет от документация по охрана на труда, провеждане на обучения на групите/комитетите по условия на труд и измерване факторите на работна среда и параметрите на електробезопасност, което напълно затваря кръга от услуги по спазване на ЗЗБУТ.

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Чл. 15. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.)

(1) Лицата по чл. 14, ал. 1 подават годишна декларация в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година.

(2) Формата, съдържанието, редът и начинът за подаване и съхраняване на декларацията по ал. 1 се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика.

(3) Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, не се подава годишна декларация, за което лицата по чл. 14, ал. 1 уведомяват писмено териториалната дирекция "Инспекция по труда" в срока по ал. 1

Оценка на риска

Обучение

Охрана на труда

Медицински прегледи

Измерване факторите
на работната среда

Измерване параметрите
на електробезопасност

Проект: BG16RFOP002-2.073-9895 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”