УСЛУГИ

ОЦЕНКА НА РИСКА:

обучение

Оценката на риска е процес за намаляване и предотвратяване на риска при работа, обхващащ и отчитащ работните процеси, работното оборудване, работните места и други фактори, които могат да породят риск. Изискванията, на които трябва да отговаря всяко едно работно място са зададени подробно в нормативната база и следва да бъдат буквално изпълнявани и документирани. При изготвяне на оценката на риска се взимат предвид и факторите на работна среда, както и анализа на заболеваемост при работниците и служителите.

Оценката на риска се изготвя в съответствие с изискванията на Наредба № 5 от 11 май 1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска и е насочена в две направления:

Идентифициране на опасностите - събиране на информация за всички видове източници с увреждащо действие във фирмата и извън нея.

Оценяване, което трябва да доведе до решение за взимане на възможните мерки за предотвратяване на рисковите фактори върху здравето и безопасността на работещите във фирмата.

Основната задача при оценяването на риска при работа във всяка фирма е да се подобрят условията на труд, като се ограничат съществуващите рисковете и като следствие от това да се получат по-добри резултати от работния процес.

Изготвя се и задължителната за всяка фирма Програма за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в съответствие с дейността и потенциалните опасности за всяка фирма. Тя има за цел да посочи конкретни срокове и отговорници на всяко мероприятие за премахване и ограничаване на риска. При изготвяне на програмата е важно тя да бъде и финансово обезпечена.

МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ:

оценка на рискаСлужба по трудова медицина "Марпол" организира задължителните профилактични прегледи на персонала, които се извършват на място или в специализирани медицински кабинети. За всеки служител се изготвя и съхранява "Лично здравно досие" при спазване на изискванията от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Закона за защита на личните данни.

Изготвят се и препоръки за периодичността и вида на провеждане на задължителните периодични профилактични медицински прегледи на персонала.

Служба по трудова медицина "Марпол" изготвя Анализ на здравословното състояние, след извършени медицински прегледи и описва заболяваемостта на служителите, като следва единна методика с Министерство на здравеопазването.

ОБУЧЕНИЕ:

обучение

Обученията на персонала целят да запознаят служителите с изискванията към тях, регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и да ги подпомогнат в създаването на фирмена политика за превантивност.

Видовете обучения биват:

bul Първоначално и ежегодно обучение на членовете на Групите и Комитетите по условия на труд;
bul Обучения в съответствие с Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

 

В съответствие с Наредбата се обучават:

bul длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
bul лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
bul членовете на комитета/групата по условия на труд;
bul работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;
bul длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
bul работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

ОХРАНА НА ТРУДА:

охрана на труда

Служба по трудова медицина "Марпол" предлага на своите клиенти разработване на всички видове заповеди, програми, инструкции за безопасна работа и други документи в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/.

bul Програми и заповеди за всички видове инструктажи на служителите в съответствие с изискванията на Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

bul Разработване на инструкции за безопасна работа с машини, съоръжения, инсталации, инструменти, при работа на височина и работа с тежести и др.

bul Създаване на Група/комитет по условия на труд, съгласно изискванията на чл.27 и чл.28 от ЗЗБУТ.

bul Разследване, документиране и отчитане на трудовите злополуки.

bul Разработване и актуализиране на списък за личните предпазни средства и специално работно облекло.

bul Създаване на орган по безопасност и здраве съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗЗБУТ и в съответствие с изискванията
на Наредба № 3 от 27 юли 1998г.

bul Разработване на програма за намаляване и минимизиране на рисковете.

bul Разработване на физиологичен режим на труд и почивка на служителите

bul Разработване на План за действия на работещите при пожар, бедствия и аварии.

bul Разработване на правилник за Вътрешния трудов ред съгласно чл.127 от КТ.

bul Консултации за необходимите документи за наемане на работа на лица под 18 г.

bul Консултации за необходимите знаци и сигнали по безопасност на труда, съгласно Наредба Nо 4, ДВ, бр.77/1995г.

bul Консултации за необходимите действия по Пожарна и Аварийна Безопасност във вашата фирма, съгласно Наредба I – 209.

bul Обслужване на Възложителя съгласно Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

ИЗМЕРВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА:

измерване

Съвместно със Службата по трудова медицина работи Орган за контрол от вида "С" при "Марпол – 2" ЕООД със сертификат за акредитация №88 ОКС / 11.05.2012г. валиден до 31.05.2016г. издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация".

Обхвата на акредитацията включва контрол на:


1. Електрически уредби и съоръжения до 1000V по параметри:

bul съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби

bul съпротивление на защитни заземителни уредби

bul съпротивление на изолация

bul импеданс на контура "фаза – защитен проводник"

bul защитни прекъсвачи


2. Физични фактори на работната среда

bul Измервания на микроклимат

Измерване параметрите на микроклимата - скорост, влажност и температура на въздуха е задължителна процедура за всяко работно място на закрито.

bul Измервания на осветеност

Измерванията на осветеност са задължителна процедура и се извършва съгласно изискванията на нормативната база свързана с осветлението на работните места.

bul Измерване на шум

Измерванията на шум са задължителна процедура съгласно нормативната база свързана с минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.

bul Контрол на вентилационни инсталации

bul скорост на въздушен поток [m/s];

bul дебит на въздуха [m3/h];

Политика по отношение на качеството

За да научите повече за политиката, целите и ангажиментите по отношение на качеството прочетете нашата декларация тук.

Публична процедура за извършване на дейностите по контрол

Обща информация за клиента и дейностите за контрол може да прочете тук.

Жалби и възражения

За да подадете жалба или възражение използвайте този формуляр.